INFORMACE O HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH pro MŠ KAŠTÁNEK pro šk.rok 2020/2021

1) U vstupu do budovy školy budou umístěny nádoby s dezinfekcí a pravidelně doplňovány

2) Pravidelné větrání v celé budově MŠ

3) Dodržování zvýšené hygieny po celou dobu pobytu v MŠ

4) Doprovod dítěte do MŠ vstupuje se zakrytím obličeje

5) Při podezření na možné příznaky Covid-19

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy - dítě není vpuštěno do budovy školy

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

6)Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost

 

 

V Návsí dne 31. 8.2020