INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ od 10.května 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021.

Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující :

 Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování a nošení ochranných prostředků.

Organizační pokyny :

1.U vchodu mateřské školy bude k dispozici dezinfekce.

2. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v respirátoru. Prosíme rodiče, aby se nezdržovali v šatnách a v prostorách MŠ, jen po nezbytně nutnou dobu.

3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest ) nesmí do MŠ vstoupit.

Provoz v MŠ Jasení je obnoven se změnou v provozní době : 7.00 h - 14.30 hodin.  

                                              smileyTěšíme se na vás  smiley