CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK

DESATERO pro rodiče dětí předškolního věku

Pomůže Vám zorientovat se v tom, co má Vaše dítě umět a znát, než půjde do školy.

smileyPOHYB – Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

Umím házet a chytat míč, běhat a skákat, udržím rovnováhu na jedné noze, přeskočím snožmo nízkou překážku.

Dovedu se sám obléci (zapnout zip, knoflíky, obléci čepici a rukavice, zavázat tkaničku).

Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu. Své věci a hračky dovedu uklidit na správné místo.

smileySOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI – Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

Už umím být občas bez rodičů (u babičky, na škole v přírodě).

Dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím a nesouhlasím, a dodržuji dohodnutá pravidla.

Jsem si vědomý zodpovědnosti za své chování.

smileyŘEČ – Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

Už umím správně vyslovovat všechny hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět různé příběhy, pohádky a povídat si s dospělými a kamarády.

Do příběhu doplním slovo ve správném tvaru, poznám nesprávně utvořenou větu

Mám přiměřenou slovní zásobu, umím pojmenovat většinu toho, čím jsem obklopeno.

Napíšu hůlkovým písmem své jméno (ve školce máme podpisový vzor)

smileyMANIPULACE – Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

Umím pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, nalepovat, kreslit a malovat.

Dovedu správně držet tužku, obkresluji, vybarvuji, v kresbě přibývají detaily.

Napodobím základní geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé jiné tvary.

Vím, kde je vpravo a vlevo.

smileyVNÍMÁNÍ – Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

Už umím rozeznat barvy, velikosti, tvary a najít jejich společné a rozdílné znaky.

Dovedu slabikovat slova, vytleskávat slabiky, rozlišovat zvuky.

Rozpoznám rozdíl mezi číslicemi a písmeny. Najdu rozdíly na dvou obrázcích.

Znám základní dopravní značky a dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály.

smileyMYŠLENÍ – Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

Už umím počítat na prstech a vyjmenuji číselnou řadu, dokážu se v ní orientovat (v rozsahu do 10).

Dovedu srovnat skupiny věcí podle počtu (o kolik je jeden větší či menší).

Třídím a porovnám předměty podle barvy, tvaru, velikosti, délky a váhy.

Vím, kde je nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně. Co je dříve, později, včera a dnes.

Umím řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy a labyrinty.

Rozpoznám základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník).

smileyPAMĚŤ – Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

Dokážu se soustředit na činnost po určitou dobu (10-15 min.)

Zapamatuji si, co jsem prožil, viděl a slyšel, a dokážu o těchto zážitcích vyprávět.

Pamatuji si říkadla, básničky a písničky.

Při plnění úkolů pracuji podle pokynů, samostatně a dovedu je dokončit.

smileyPRAVIDLA – Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

Umím správně pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se.

Dovedu si povídat s ostatními dětmi a dospělými, umím se podělit o hračky a sladkosti.

Poznám, co si druhý přeje, a dokážu se s ním dohodnout.

Beru ohled na druhé, pomáhám mladším dětem, k ostatním dětem se chovám přátelsky a ohleduplně. Umím říct svůj názor.

Zapojím se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuji.

smileyTVOŘIVOST – Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

Umím pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení.

Účastním se různých zábavných programů, slavností, sportovních akcí, výstav a dovedu říci, co jsem zde viděl, slyšel a co mne zaujalo.

Znám mnoho pohádek a příběhů, mám své oblíbené hrdiny.  

Umím řadu písniček, básní a říkadel.

Zpívám jednoduché písně, dodržuji rytmus (ve školce vytleskáváme, ťukáme na dřívka, apod.)

Dokážu zahrát krátkou divadelní roli a zúčastnit se různých her (např. na školu, na rodinu, na lékaře).

smileyZNALOSTI – Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Už se orientuji ve svém blízkém okolí (vím, kde bydlím, kam chodím do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když jsem v nouzi apod).

Vím, jak se mám chovat doma, ve školce, u lékaře, v obchodě, v divadle, na ulici nebo při setkání s cizími lidmi.

Dovedu vyřídit drobný vzkaz, samostatně se obsloužit, zvládám drobné domácí práce apod.

Poznám a rozliším povolání, přístroje, dopravní prostředky, členy rodiny, rostliny a zvířata. Mám řadu poznatků o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), planetě (světadíly, jiné země a národy), vesmíru, ročních obdobích, počasí a cestování.

Znám základní pravidla chování na ulici (pozor při přecházení, rozumím světelné signalizaci).